Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

STYPENDIA, WYPRAWKA  

WYPRAWKA  SZKOLNA 2011/2012

Pomoc w formie wyprawki szkolnej przysługuje uczniowi, który w dany roku szkolnym podejmie naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej lub kontynuuje naukę w klasie drugiej lub trzeciej . Wyprawkę przyznaje się uczniom z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.). 
 

W uzasadnionych przypadkach, w szczególności z powodów, o których mowa w art. 3 wyżej wymienionej ustawy, wyprawka może być przyznana również uczniom z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w ust. 2 ustawy.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, szkolna komisja do spraw pomocy materialnej może przyznać wyprawkę uczniowi, który nie spełnia powyższych kryteriów.W takiej sytuacji rodzice składaja wniosek do dyrektora szkoły.  Wyprawkę przyznaje się na wniosek rodziców ucznia, jego opiekuna prawnego, rodziców zastępczych, a także dyrektora szkoły, nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
W skład wyprawki wchodzą podręczniki szkolne.
Warunki przyznania wyprawki:
- dochód na osobę w rodzinie nie przekracza sumy wyznaczonej w w/w rozporzadzeniu o pomocy społecznej,
- złożenie wniosku wraz z zaświadczeniami  w sekretariacie szkoły w wyznaczonym terminie.

Wnioski można pobierać w sekretariacie szkoły do 1 września danego roku.

Uwaga!

W roku szkolnym 2012/2013 wyprawka szkolna przysługuje uczniom, ktorzy posiadają orzeczenie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej bez wzglęgu na klasę, do jakiej uczeszczają oraz uczniom klas IV zgodnie z kryterium dochodowym.