Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

PROCEDURY  

Absolwent Roku
Naruszenie godnosci nauczyciela
Niespełnianie obowiązku szkolnego przez ucznia
Organizacja apeli i uroczystości
Procedura współpracy z rodzicami
Postępowanie w sytuacji agresji
Procedury - karta rowerowa
Procedury z udziałem policji
Procedury klasyfikowania i promowania
Procedury wdrażania zaleceń poradni
Procedura powiadamiania o niewłaściwym toku lekcji
Rozwiązywanie sporów i konfliktów
Sytuacja agresji
Szkolny system kar i nagród
Zagrożenie ocenami niedostatecznymi i nagannymi
Zasady postępowania w przypadku naruszenia zasad i łamania prawa
Procedury przyjęcia dziecka do szkoly
Zasady współpracy z policją