Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Zaproszenie na zebranie Rady Rodziców  

27 listopada 2012r odbędzie się kolejne spotkanie Rady Rodziców, na które zaprasza Przewodnicząca Rady Rodziców Aneta Rybicka.

W programie spotkania:

1. Informacja o pracy szkoły /dyrektor/,

2. Podjęcie decyzji w sparwie wsparcia organizacji ogólnopolskiego konkursu, którego organizatorem jest szkoła,

3. Sprawy bieżące    

 

Pierwsze spotkanie Rady Rodziców  

13 września 2012r. rozpoczęła działalność Rada Rodziców przez PSP w Kowali. W inauguracyjnym zebraniu uczestniczyła Dyrekcja Szkoły. Rodzice zostali zapoznani z efektami pracy szkoły w poprzednim roku szkolnym  oraz z wynikami nadzoru pedagogicznego. Następnie przystapiono do wyboru Rady Rodziców na rok szkolny 2012/2013. Przewodniczącą została Aneta Rybicka, a jej zastępcą Barbara Piasecka. Funkcję sekretarza będzie pełniła Edyta Chruślak, a skarbnika Bernadeta Piskorz. Wybrano także komisję rewizyjną w skladzie: Artur Kurowski i Anna Chełmińska 

Rada Rodziców zaplanowała swoje działania  i podjęła pierwsze uchwały. Przyjęto jednogłośnie decyzję o poparciu dla propozycji dotyczących programu wychowaczego i profilaktycznego na rok szkolny 2012/2013. Ustalono także wysokość składki na realizację zaplanowanych zadań Rady Rodziców, która w bieżącym roku szkolnym będzie wynosila 40 złotych. Rada Rodziców ustalila także i przyjeła Plan działań na rok 2012/2013.

Terminarz spotkań z rodzicami 2012/2013  

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOWALI

 

 

Termin

Temat

wrzesień

Spotkanie klasowe z wychowawcą – wybór klasowej rady rodziców, zapoznanie rodziców z WSO, planem pracy wychowawcy. Spotkanie dyrektora z radą rodziców, wybór prezydium rady rodziców, przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzenie rocznego programu wychowawczego i programu profilaktyki, zaopiniowanie zmian w statucie szkoły

październik

Konsultacje indywidualne – przedstawienie informacji o uczniach – w ramach Dni Otwartych

Grudzień

Spotkanie klasowe z wychowawcą, poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen na I półrocze oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nagannymi lub nieodpowiednimi zachowania. Spotkanie dyrektora z radą rodziców

Styczeń

Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów na I półrocze

Luty

Kwiecień

Konsultacje indywidualne – przedstawienie informacji o uczniach

Maj

Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen rocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią zachowania