Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

Świetlica szkolna przyjmuje dzieci według okreslonych zasad. Uczniowie muszą zostać zapisani  na zajęcia świetlicowe przez rodziców, którzy wypełniają w tym celu odpowiedni formularz dostępny u pedagoga szkolnego. Wszystkie zapisane dzieci obowiązuje Regulamin świetlicy szkolnej  zamieszczony poniżej. Nie stosowanie się do ustalonych zasad może skutkowwać wykluczeniem z zajęć świetlicowych po uprzednim powiadomieniu rodziców ucznia.

R E G U L A M I N  Ś W I E T L I C Y  S Z K O L N E J

 

I.              Cele i zadania świetlicy szkolnej.

 

Cele ogólny:

 • zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

 Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe:

 1. Zapewnienie uczniom opieki w godzinach przed lekcjami lub po lekcjach.
 2. Realizacja zadań dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczych szkoły.
 3. Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 4. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno-moralnej (odpowiednie zachowanie się szkole, domu i środowisku lokalnym).
 5. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.
 6. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas.

 II. Założenia organizacyjne.

 

 1. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice do 30 września. Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera podstawowe dane o sytuacji rodzinnej ucznia (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, miejsce pracy rodziców).
 2. Opieką wychowawczą zostają objecie również uczniowie skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela.
 3. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 9.30 - 15.00
 4. Jednostka zajęć w świetlicy obejmuje 60 minut.

 III.           Warunki korzystania ze świetlicy.

 

Wychowankowie powinni:

 1. Przedłożyć wychowawcy świetlicy wypełnioną przez rodziców kartę zgłoszenia.
 2. Regularnie uczestniczyć w zajęciach przed lub po lekcjach.
 3. Zachowywać się tak, by nie przeszkadzać innym.
 4. Dbać o czystość i estetyczny wygląd pomieszczenia.
 5. Szanować sprzęt i pomoce dydaktyczne.
 6. Brać aktywny udział w działaniach i zajęciach prowadzonych przez wychowawców świetlicy.

 IV. Nagrody i kary wobec wychowanków.

 

 1. Wyróżnienie przez wychowawcę świetlicy lub wychowawcę klasy.
 2. Upomnienie przez wychowawcę świetlicy.
 3. Dyplom i nagroda za aktywny udział w pracach świetlicy.